Uvjeti Korištenja

PRODAJNO-AUKCIJSKI CENTAR (AUTO KLARIĆ D.O.O. - u daljnjem tekstu AK)
UVJETI I PRAVA KORIŠTENJA PORTALA WWW.AUKCIJSKICENTAR.COM
WWW.AUKCIJSKICENTAR.HR ZA USLUGE AUKCIJSKE (LICITACIJSKE) PRODAJE
Opća pravila
Prodajno-aukcijski centar Auto Klarić d.o.o. (AK) je trgovačko društvo koje vodi profesionalni tim aukcijskog centra u sklopu kojeg se prodavatelju, za njegovo ime i njegov račun, osigurava besplatno novo prodajno mijesto i besplatna prodaja svih vrsta pokretnina na hrvatskom i europskom tržištu putem prodajnog prostora od 100.000m2 i/ili putem portala aukcijskicentar.hr.
Prodavatelj putem portala aukcijskiventar.hr može neprekidno nadzirati tjek prodaje od 0:00 do 24:00h
Ovi uvjeti primjenjuju se na svu prodaju, kupnju i isporuku pokretnina posredovanjem AK.
Ovi uvjeti sastavni su dio svih aukcijskih kataloga i web stranica AK.
Zakonska je obveza AK da sa uvjetima upozna sve pravne i fizičke osobe i sve kupce u trenutku njihove registracije za aukciju u AK.
Prodavati mogu sve fizičke i pravne osobe putem putem prodajnog prostora od 100.000m2 i putem portala aukcijskicentar.hr za sve registrirane korisnike po uvijetima i pravilima Aukcijskog centra (AK)
Prodavatelj nije obvezan prodati pokretninu po najvišoj postignutoj cijeni na aukciji.
Kupac sa najvišom ponudom (licitacijom) za neku pokretninu ujedno i nije kupio pokretninu ukoliko prodavatelj pokretnine ne pristaje na najvišu ponudu koju je kupac ponudio. Ukoliko prodavatelj pristaje na najvišu ponudu (licitaciju) aukcijski centar će svakog kupca informirati o krajnjem rezultatu aukcije unutar 2-3 radna dana.
Svaki kupac koji preda svoju najvišu ponudu, a ne kupi pokretninu biti će trajno isključen sa aukcija te neće moći kupovati niti prodavati putem aukcijskog centra (portala i prodajnog prostora)
Ukoliko kompletnu prodaju preuzima Aukcijski centar AK putem prostora i putem portala. Najnižu cijenu svoje pokretnine određuje prodavatelj.
Sve naknade kao što su, ležarina, skladištenje, čuvanje, čišćenje, otklanjanje sitnih nedostataka putem naših servisnih radiona, uvađanje pokretnina na aukciju, usluga provođenja aukcije su za sve pravne i fizičke osobe potpuno besplatne.
Prodavatelj pokretnine je obvezan AK dostaviti minimum slijedeće podatke o robi: vrsta robe, starost, stanje (opis), cijenu , te eventualno postojeći način oporezivanja i dodatne troškove ako se vozilo prodaje putem našeg prostora i putem portala.
Prodavatelj pokretnine dužan je AK dostaviti u potpunosti točne podatke o pokretnini, kao i podatke o eventualnim oštečenjima i nedostacima ako se vozilo prodaje putem prostora i putem portala Aukcijskog centra.
Prodavatelj također jamči da je pokretnina njegovo vlasništvo.
AK ima pravo provjeriti točnost dostavljenih podataka i izuzeti pokretninu iz aukcije ukoliko ustanovi da podaci nisu točni.
Prodavatelj jamči da pokretnina nije otuđena, da je u njegovom vlasnišvu i da nije opterećena pravima treće strane.
Prodavatelj odgovara za sve troškove koji su nastali ukoliko je pokretnina otuđena ili opterećena pravima trećih osoba kao i sve sudske troškove u slučaju sudskog spora i obvezuje se iste nadoknaditi.
7. Tijekom aukcije prodavatelju nije dozvoljeno davati ponude odnosno licitirati za pokretninu u njegovom vlasništvu.
8. Prodavatelju nije dozvoljeno kupcu pokretnine obračunavati bilo kakvu proviziju za pokretninu koju je AK na aukciji prodao u njegovo ime.
9.AK ne preuzima odgovornost za štetu koja bi nastala kupcu ili trećoj osobi u vezi korištenja usluga aukcija AK niti za tehničke nedostatke na licitiranoj pokretnini, a koje prodavatelj nije naveo ili je prešutio prilikom predaje pokretnine na aukciji.
10. Za pokretninu kupljenu putem aukcije AK vrijedi jamstvo proizvođača u jamstvenom roku u obimu i na način koje je propisao proizvođač, a koje za kupljenu pokretninu nije isteklo.
11. AK može odbiti pravo sudjelovanja stranaka na aukciji odnosno zabraniti pristup na aukciju.
12. Zabranjuje se trgovati trećim osobama po pravilima AK ili trgovati samostalno unutar radnih prostora AK.
13. AK nije odgovoran za za moguću nedostupnost (dijela ili u cijelosti) internet stranice, ali će u najkraćem mogućem roku odstraniti pogreške uzrokovane od strane AK.
14. AK zadržava pravo podnošenja kaznene prijave protiv svakog korisnika koji se ne pridržava propisanih pravila i uvjeta.
Uvjeti prodaje i kupnje na aukciji
1. Registracija
Kupci da bi mogli sudjelovati na aukciji, obvezni su se registrirati na portal www.aukcijskicentar.hr. Registracije je besplatna.
Prilikom registracije obvezno se koristiti istinitim podacima.
Prilikom prijave kupac je dužan ispuniti prijavni formular na web-u, te ažurirati sve eventualne nastale promjene podataka.
AK ima pravo u bilo kojem trenutku odbiti ili povući prijavu kupca, a posebno u slijedećim slučajevima:
davanje neistinitih podataka prilikom registracije, zlouporabe usluga AK, povrede prava trećih osoba, ometanja funkcioniranja aukcije, kršenja pravila i uvjeta.
3. Korištenje usluga AK
Usluge se mogu koristiti samo po pravilima AK. AK može u bilo kojem trenutku proširiti ili ograničiti svoje usluge.
4. Isključivanje prodavatelja
AK bez navođenja razloga može u bilo kojem trenutku prodavatelja i njegovu pokretninu isključiti iz prodaje.
Stanje pokretnine i jamstvo
1. Stanje pokretnine
Pokretnine se kupuje po principu viđeno - kupljeno u stanju kakvom je bilo na aukciji, te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažavati.
2. Nedostaci na pokretnini.
AK ne odgovara za nedostake na pokretnini osim u slučaju kada su nedostaci nastali usljed nemarnosti ili nepažnje djelatnika AK.
3. Jamstvo
AK nije vlasnik pokretnine i za nju ne preuzima nikavu odgovornost za kvalitetu, količinu i ispravnost . AK također ne preuzima odgovornost za točnost podataka vezanih uz karakteristike pokretnine koje je dostavio prodavatelj. Za sve prethodno navedeno odgovornost preuzima prodavatelj.
Pravila o ulazu pokretnine na aukciju
1. Podaci i informacije o pokretnini.
Prodavatelj pokretnine je obvezan AK dostaviti minimum slijedeće podatke o pokretnini: vrsta, starost, stanje (opis), cijenu , te eventualno postojeći način oporezivanja i dodatne troškove ukoliko se vozilo prodaje putem prostora i portala aukcijskog centra.
2. Istinitost i potpunost podataka o pokretnini.
Prodavatelj robe dužan je AK dostaviti u potpunosti točne podatke o pokretnini, kao i podatke o eventualnim oštečenjima i nedostacima.
Prodavatelj također jamči da je pokretnina njegovo vlasništvo.
AK ima pravo provjeriti točnost dostavljenih podataka i izuzeti pokretninu iz aukcije ukoliko ustanovi da podaci nisu točni.
3. Vlasništvo
Prodavatelj jamči da pokretnina nije otuđena, da je u njegovom vlasnišvu i da nije opterećena pravima treće strane.
4. Trošak nevlasništva
Prodavatelj odgovara za sve troškove koji su nastali ukoliko je pokretnina otuđena ili opterećena pravima trećih osoba kao i sve sudske troškove u slučaju sudskog spora i obvezuje se iste nadoknaditi.
5.Trošak izuzeća pokretnine s aukcije.
Aukcijski centar svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje potpuno besplatnu prodaju za sve pokretnine tako dugo dok se ne prodaju. Prodavatelj samostalno postavlja svoje pokretnine na portal aukcijskog centra bez podataka i bez telefonskih brojeva. Pokretnina se nudi najboljem ponuđaću, a prodavtelj nije obvezan prodati pokretninu ponuđaću sa najvišom ponudom.
6. Troškovi nastali poništenjem kupoprodaje pokretnine ili nezavršene aukcije
Aukcijski centar svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje potpuno besplatnu prodaju za sve pokretnine tako dugo dok se ne prodaju.
7. Zabrana licitiranja vlastitih pokretnina
Tijekom aukcije prodavatelju nije dozvoljeno davati ponude odnosno licitirati za pokretnine u njegovom vlasništvu.
8. Zabrana naplate provizije od strane prodavatelja
Prodavatelju nije dozvoljeno kupcu pokretnine obračunavati bilo kakvu proviziju za pokretninu koju je AK na aukciji prodao u njegovo ime.
Naknade
1. AK svim pravnim i fizičkim osobama omogućuje aukcijsku prodaju putem prostora i/ili portala www.aukcijskicentar.hr pokretnina na hrvatskom i europskom tržištu potpuno besplatno, AK pokretninu putem aukcija prodaje tako dugo dok se ne proda, a naplaćuje se od kupca (naknada navedena u opisu predmeta na aukciji). Uvađanje pokretnina roba na aukciju i kupoprodaja
1. Za pokretnine koje prodavatelji daju na aukciju posredovanjem AK, AK ne snosi odgovornost za bilo koju neistinost ili pogrešku unutar te aukcije.
2. Na aukciji nije dozvoljeno manipulativno licitiranje treće osobe za ime kupca. Ponuda vrijedi samo ako je u okviru propisanog postupka od strane AK. U slučaju da netko licitira u ime registriranog kupca, a kupac negira tu najvišu ponudu, kupac mora dokazati da ponuda nije valjana, a pokretnina ide drugom najvišem ponuđaću ili na drugu aukciju, a prema odluci prodavatelja.
3. Kupoprodaja pokretnina odnosno pravovaljana kupoprodajna cijena je ostvarena kada je:
- najviša ponuda (ista ili veća od početne) nakon trećeg poziva kod usmene aukcije potvrđena ,
- istekao rok trajanja aukcije, a postignuta je ista ili veća cijena od očekivane cijene kod aukcije s opcijom pričuvna cijena
- istekao rok trajanja aukcije a postignuta je ista ili veća cijena od početne cijene kod on-line aukcije bez opcije - očekivana cijena
- kupoprodaja kod on-line aukcije potvrđena opcijom kupi odmah
4. Ako je izlicitirana cijena kod on-line aukcije s opcijom -pričuvna cijena, ispod postavljene očekivane cijene koju je odredio prodavatelj, AK će ponudu proslijediti prodavatelju radi odobrenja ponude. Bez suglasnosti prodavatelja AK ne može odobriti takvu ponudu. AK ima pravo prihvatiti maksimalnu ponudu koja je ispod određene očekivane cijene prodavatelja, a prodavatelj ju može prihvatiti ili odbiti. Ponuda kupca vrijedi jedan dan od završetka aukcije. Ukoliko prodavatelj odobri ponudu, unutar naredna dva dana kupac je dužan platiti izlicitiranu pokretninu.
5. Ugovor o kupoprodaji sklapaju kupac i prodavatelj samostalno ili posredovanjem AK ukoliko ga za to prodavatelj opunomoći.
Prodajna cijena
1. Prodajna cijena iskazana i postignuta na aukciji je bruto cijena s PDV-om ili cijena bez poreza na promet ako pokretnina pripada pod takovu poreznu obvezu ili eventualno cijena opterećena dodatnim troškovima (transport i sl.) i porezima koji su nedvosmosleno navedeni u opisu robe i uvjetima plaćanja. Cijena za pokretninu i eventualni dodatni troškovi moraju biti nedvosmisleno navedeni.
2. Kupac iz treće zemlje mora platiti prodajnu cijenu u cijelosti. Kupcu se eventualni PDV vraća kada pruži dokaz da je kupljenu robu izvezao iz Hrvatske. AK ili prodavatelj je dužan kupcu osigurati svu dokumentaciju potrebnu za izvoz robe i povrat PDV-a uz nadoknadu troškova nastalih za ishođenje navedene dokumentacije. Aukcijska provizija i PDV na aukcijsku proviziju nisu povratni.
3. Pravovaljana kupoprodajna cijena na aukciji je predložak za ispis računa kupcu odnosno za obavljanje kupoprodaje.
4. Ukoliko kupac unutar jedne usmene aukciji izlicitira više komada pokretnina, iste će moći preuzeti tek kada plati sve pokretnine u cijelosti.
Obveze i prava kupca i porodavatelja
1. Kupac se obvezuje kupovnu cijenu isplatiti prodavatelju u cijelosti kao i aukcijsku proviziju AK prije preuzimanja pokretnine.
2. Kupac pokretninu kao i aukcijsku naknadu može platiti virmanom, gotovinski, putem banke, leasingom ili kreditom banke prema ponuđenim opcijama.
3. Kupac postaje vlasnikom pokretnine u trenutku kada prodavatelju isplatio punu kupoprodajnu cijenu i aukcijsku naknadu AK.
4. Kupac je dužan preuzeti kupljenu pokretninu u roku tri dana ukoliko se nalazi na skladištu AK, nakon toga AK ima pravo zaračunati naknadu za ležarinu po danu i robi.
5. Prodavatelj se obvezuje da će kupcu omogućiti prijenos vlasništva nad pokretninom tek po podmirenju kupoprodajne cijene, te naknade AK.
6. Ukoliko prilikom isporuke pokretnine nema svu potrebnu dokumentaciju, prodavatelj je dužan istu poslati kupcu poštom ili kurirskom službom.
7. AK ili prodavatelj imaju založno pravo na pokretnini dok svi računi nisu podmireni. U slučaju da kupac i nakon pismene obavijesti ne plati račun AK i/ili prodavatelj ima pravo opozvati prodaju i zaračunati nastalu štetu.
8. Ukoliko najviši ponuđač odustane od kupnje i ne izvrši plaćanje u roku od 3 dana od kupnje, isti gubi pravo na kupnju i prodaju na aukcijskom centru, putem prostora i putem portala, a pokretnina se nudi drugom najvišem ponuđaću koji je obvezan preuzeti odgovornost za cijenu koju je ponudio.
9. Prodavatelj se kod on-line aukcija obvezuje da pokretninu neće prodati trećoj osobi u slučaju uspješno obavljene kupoprodaje, prije završetka otvorene aukcije, kod on-line aukcije sa opcijom -pričuvna cijena, jedan dan po isteku aukcije.
Preuzimanje i transport robe
1. Troškove prijevoza kupljenih pokretnina koje se nalaze na skladištu AK snosi kupac u cijelosti, a ukoliko transport preuzima AK, kupac je dužan AK podmiriti troškove transporta u cijelosti.
2. Kupljena roba koja se nalazi na skladištu AK može se preuzeti od 9- 16 sati u AK.
Da bi se roba moglo preuzeti kupac mora imati račun i osobnu iskaznicu ili putovnicu.
Kada u ime kupca robu preuzima treća strana potrebno je imati kopiju računa, osobnu iskaznicu i punomoć od kupca.
Stanje pokretnine i jamstvo
1. Stanje pokretnine
Pokretnina se kupuje po principu viđeno - kupljeno u stanju kakvom je bilo na aukciji, te se nikakve naknadne reklamacije neće uvažavati.
2. Nedostaci na pokretnini
AK ne odgovara za nedostake na robi osim u slučaju kada su nedostaci nastali usljed nemarnosti ili nepažnje djelatnika AK.
3. Jamstvo
AK nije vlasnik pokretnine i za nju ne preuzima nikavu odgovornost za kvalitetu, količinu i ispravnost . AK također ne preuzima odgovornost za točnost podataka vezanih uz karakteristike koje je dostavio prodavatelj. Za sve prethodno navedeno odgovornost preuzima prodavatelj.
Odgovornost
1. Korištenje usluga
AK ne preuzima odgovornost za štetu koja bi nastala kupcu ili trećoj osobi u vezi korištenja usluga aukcija AK niti za tehničke nedostatke na licitiranoj pokretnini, a koje prodavatelj nije naveo ili je prešutio prilikom predaje na aukciju.
Usluge se mogu koristiti samo po pravilima AK. AK može u bilo kojem trenutku proširiti ili ograničiti svoje usluge.
2. Isključivanje prodavatelja
AK bez navođenja razloga može u bilo kojem trenutku prodavatelja i njegovu pokretninu isključiti iz prodaje.
Kućna pravila AK
1. AK može odbiti pravo sudjelovanja stranaka na aukciji odnosno zabraniti pristup na aukciju.
2. Zabranjuje se trgovati trećim osobama po pravilima www.aukcijskicentar.com ili trgovati samostalno unutar radnih prostora AK.
3. AK nije odgovoran za za moguću nedostupnost (dijela ili u cijelosti) internet stranice, ali će u najkraćem mogućem roku odstraniti pogreške uzrokovane od strane AK.
4. AK zadržava pravo podnošenja kaznene prijave protiv svakog korisnika koji se ne pridržava propisanih pravila i uvjeta.
5. Kako bi se svima omogučilo sudjelovanje na aukciji nakon svake date ponude (licitacije) vrijeme se produžuje za 5 minuta. Time svi imaju vremena za davanje slijedeće ponude.